A szolgáltatás igénybevételének feltételei

 

A honlap üzemeltetője, a domain név tulajdonosa: Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyháza
székhelye:   1034 Budapest, Nagyszombat u. 25. 1/52
nyilvántartásba vevő szerv, regisztrációs szám: Fővárosi Törvényszék, 01-02-0000127
adószám: 18298345-1-41
email cím: adatvedelem@wicca.hu
A tárhely szolgáltató: Armida EC, 1098 Budapest, Pöttyös u. 3. 4/19.
e-mail: info@webfaktor.hu

Regisztrálás

Regisztrálni lehet: az interneten keresztül: www.kwhe.hu oldalon.

A regisztráció vagy megrendelés során az alábbi adatokat kell/lehet megadni:
felhasználónév
email címed
neved
Beceneved
város
telefonszám
wicca szint
wicca bemutatkozás
wicca bemutatkozásod publikus? igen – nem
KOHARI szinted
KOHARI bemutatkozásod
KOHARI bemutatkozásod publikus?    Igen – nem
lehet a profilt módosítani, törölni
fénykép (profil kép)

A regisztráció során a regisztráló személy által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármely problémáért, késedelemért, hibáért a Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyházát felelősség nem terheli. A regisztrációval a regisztrálni kívánó természetes személy jelen dokumentumban és az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elfogadja, az Adatvédelmi Tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

A Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyháza honlapján kizárólag 18. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak, a regisztrációval a regisztráló személy akként nyilatkozik, hogy 18. életévét betöltötte.

A Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyháza és a regisztráló személy között létrejött valamennyi szerződés nyelve a magyar. 
A megadott adatokat a regisztráló személy a regisztrálást követően módosíthatja, létrehozott regisztrációját törölheti. A törléssel egyidejűleg a honlap minden kapcsolódó adatot töröl, már a személlyel kapcsolatos adatokat nem tárol.
A regisztrációt követően más regisztráltak publikus adatai, a blog és a galéria látható (avatási fokozatnak megfelelően), valamint a KOHARI beavatottak a KOHARI oldalt és más KOHARI regisztráltak publikus adatait is láthatják.
A honlapon megjelenő cikkek tartalmában a szerzők véleményét tükrözik.     

Adományok

A Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyháza által üzemeltetett honlap célja a szervezet másodlagos céljával egyezik meg, a kelta hagyományokon alapuló wicca hit bemutatása, információ szolgáltatása, valamint a kapcsolódó információs területekről adatok, információk átadása. A honlap széles körben tartalmazhat információkat a mágia és határterületeiről.
Amennyiben az oldal felhasználója szeretné, önkéntes felajánlással a szervezet bankszámlájára befizethet adományok címén hozzájárulást a honlap fenntartására.

Panaszkezelés

A honlappal kapcsolatos panasz esetén az alábbi elérhetőségeinken tehet bejelentést:
Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyháza
Postacím: 1034 Budapest, Nagyszombat u. 25. 1/52

A szóbeli panaszt az egyesület vezetősége megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a regisztráló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az egyesület a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a regisztrálónak átadja a fogyasztónak legkésőbb az írásbeli panasz elbírálására vonatkozó határidőben (lásd lent) az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.
Az írásbeli panaszt az egyesület a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját az egyesület indokolni köteles.
Az egyesület a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén az egyesület köteles a panaszt benyújtó személyt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a panaszt benyújtó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az egyesület a regisztráló személlyel fennálló jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
Amennyiben a regisztráló személy jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz. A járási hivatalok elérhetőségeit találja: http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista
Jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a regisztráló személy eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a regisztráló személy vagy az egyesület kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában a regisztráló személy minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki regisztrál.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2186
Fax: +36 1 488 2131
  
Az egyes megyékben található békéltető testületek elérhetőségét itt megtekintheti: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Egyéb

A honlapon található, Internetről származó anyagokért egyházunk felelősséget nem vállal. A honlapon található, az egyház tulajdonát képezik.
A KWHE és a Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyháza nevek, továbbá a KWHE logó az egyesület védjegyei, felhasználásuk a jogtulajdonos írásos engedélye nélkül minden formában tilos. A honlapon található fotók, valamint a nem internetről származó anyagok felhasználása csak a Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyháza írásos beleegyezésével engedélyezett.
Az egyesület bármikor jogosult jelen szolgáltatási feltételeket bármikor módosítani, mely módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.