Hermész Triszmegisztosz bölcsessége - Corpus Hermeticum, Liber Hermetis, Asclepius Hamvas Endre Ádám

Hermész Triszmegisztosz bölcsessége - Corpus Hermeticum, Liber Hermetis, Asclepius Hamvas Endre Ádám

Hermész Triszmegisztosz bölcsessége - Corpus Hermeticum, Liber Hermetis, Asclepius

Hamvas Endre Ádám

 

"Ami alant van olyan, mint ami fent van, és ami fent van, olyan, mint ami alant van, az Egy csodájának kiteljesedésére."

A Háromszor Legnagyobb Hermészről úgy tartja a hagyomány, hogy az isteni bölcsesség birtokosa, aki égi eredetű tudását csak a beavatottak előtt fedte fel. Ez a tudás nemcsak Istenről, az istenek és az ember teremtéséről, a világ égi szférákból álló felépítéséről, de a halhatatlan Lélek kozmikus alászállásáról és az ember földön betöltött küldetéséről, sorsáról is szól. Hermész bölcsessége révén az olvasó közelebb kerülhet ahhoz a világképhez és gondolkozásmódhoz, amely több mint másfél évezreden keresztül meghatározta a nyugati világ tradicionális létszemléletét.

Jelen kötetben a Hermésznek tulajdonított kozmogóniai, teológiai és filozófiai alapművek - Corpus Hermeticum, Asclepius, Tabula Smaragdina, A kozmosz leánya - mellett a gyakorlati hermetika két gyöngyszeme - a hellenisztikus asztrológia kézikönyve: a Liber Hermetis és Hortulanusnak a Smaragtáblához fűzött alkímiai kommentárja - is helyet kapott. A bőséges jegyzetanyaggal és a mélyebb megértést szolgáló tanulmányokkal kiegészített gyűjteményes kötet a maga teljességében most jelenik meg először magyarul.

 

https://www.lira.hu/hu/konyv/ismeretterjeszto-1/mitologia-vallas/hermesz-triszmegisztosz-bolcsessege-corpus-hermeticum-liber-hermetis-asclepius?kampany=aw-visual#